Stanovy

Stanovy

Občianske združenie Why Not?

 

Preambula

Why Not? (WN) je nezávislou mimovládnou organizáciou. Členovia združenia WN veria v rozvinutú občiansku spoločnosť, ktorej členovia sú aktívni občania presadzujúci svoje  vlastné občianske záujmy nekonfliktnou, nenásilnou formou. Dôraz musí byť kladený na rozvoj dobrovoľníctva a občiansku participáciu nielen v rámci lokálnych, ale aj celospoločenských problémov či potrieb. Združenie WN chce výrazne prispieť k rozvoju občianskej participácie prostredníctvom vytvárania pozitívneho príkladu pre zvyšok spoločnosti a priestoru na zapojenie jednotlivca do riešenia jeho individuálnych či celospoločenských verejnoprospešných potrieb. Prostredníctvom spolupráce so spoločensky aktívnymi odborníkmi na občiansku spoločnosť a za zapojenia širokej verejnosti chce WN podnietiť diskusiu o využití dobrovoľníctva a občianskej participácie v kontexte aktivít občianskej spoločnosti.

Článok 1

Základné ustanovenia

Názov združenia: Why Not? , skratka WN, anglický názov Why not?, skratka WN.

Sídlo: Riazanská 2, 831 03 Bratislava – Nové Mesto

Článok 2

Cieľ združenia

1. Cieľom Why Not? je rozvíjať princípy dobrovoľníctva či občianskej participácie v rámci rozvoja slovenskej spoločnosti v 21. storočí a prostredníctvom týchto princípov ďalej stimulovať občianske aktivity a zvyšovať ich kvalitu či celospoločenský dosah. Výsledkom tejto spolupráce bude aktívna, zvedavá spoločnosť schopná presadzovať svoje potreby a záujmy v rámci verejného diškurzu.

2. Za účelom dosiahnutia tohto cieľa sa Why Not? zameriava na aktivity ako:

2.1.   priamo iniciovať a realizovať dobrovoľnícke aktivity za zapojenia širokej verejnosti, byť príkladom občianskej participácie na verejnom živote a tým vytvárať pozitívny príklad, o ktorý sa združenie pri svojich iniciatívach oprie.

2.2. realizovať výskum, realizovať výskumné projekty a pripravovať odporúčania pre implementáciu dobrých skúseností zo zahraničia v oblasti dobrovoľníctva a občianskej participácie.

2.3. na základe analýzy zahraničných skúseností pripraví vlastné riešenia a odporúčania aplikovateľné v podmienkach slovenskej občianskej spoločnosti a presadzujúce myšlienky otvorenej, participujúcej, komunikujúcej a reagujúcej spoločnosti.

2.4. poskytuje správy, stanoviská a vyjadrenia k aktuálnym otázkam.

2.5. organizuje vzdelávacie programy a iné formy osvetovej činnosti pre reprezentantov aktívnej i širšej verejnosti.

2.6. podporuje a vytvára diskusiu o dobrovoľníctve či občianskej participácie v rámci občianskej spoločnosti.

2.7. poskytuje poradenstvo v  oblastiach uvedených v bodoch 2.1, 2.2, 2.4. a 2.5.

2.8. realizuje medzinárodné projekty uvedených v bodoch 2.1, 2.2, 2.4. a 2.5.

2.9. organizuje workshopy, semináre či konferencie na výmenu poznatkov a skúseností medzi domácimi, ale aj zahraničnými odborníkmi, verejnosťou a iných relevantných občianskych subjektov.

2.10. spolupracuje s ostatnými subjektmi rovnakého hodnotového zamerania.

 

Článok 3

Orgány združenia a spôsob ich ustanovenia

1. Orgánmi Why Not? sú:

1.1. Valné zhromaždenie členov Why Not?

1.2. Správna rada Why Not?

1.3. Výkonný riaditeľ Why Not?

1.5.  Revízor Why not?

 

1.1. Valné zhromaždenie členov Why Not?

a)      Valné zhromaždenie členov Why Not? je najvyšším orgánom.

b)      Zhromaždenie zvoláva výkonný riaditeľ Why Not? podľa potreby, najmenej jedenkrát ročne, alebo na základe aspoň polovice členov združenia.

c)       Zhromaždenie prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov ak Stanovy nestanovujú inak. Je uznášaniaschopné, keď je prítomných aspoň 2/3 všetkých členov.

d)      Zhromaždenie schvaľuje Stanovy združenia, rozhoduje o prijatí ďalších členov združenia a o ukončení členstva.

e)      Zhromaždenie volí a odvoláva členov Správnej rady Why Not?.

f)       Zhromaždenie volí a odvoláva výkonného riaditeľa Why Not? na obdobie štyroch rokov.

g)      Zhromaždenie schvaľuje zmeny stanov združenia.

h)      Zhromaždenie schvaľuje rozpočet Why Not? na jeden kalendárny rok.

i)        Zhromaždenie schvaľuje plán činnosti a správy o činnosti za kalendárny rok.

j)        Zhromaždenie rozhoduje o prijatí, alebo vylúčení člena.

k)      Zhromaždenie schvaľuje odmenu výkonnému riaditeľovi za jeho činnosť, navrhuje kandidáta na post predsedu správnej rady.

l)        Zhromaždenie volí a odvoláva revízora Why Not? na návrh výkonného riaditeľa.

m)    Zhromaždenie rozhoduje o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo zlúčení s iným združením, menovaní likvidátora po predchádzajúcom súhlase rady v zmysle čl. V ods. d,

n)      Zhromaždenie rozhoduje o použití zvyšného majetku podľa čl. 8

  • o)      Členovia združenia môžu prijímať rozhodnutia aj mimo zhromaždenia. Návrh uznesenia spolu s lehotou na vyjadrenie predkladá členom výkonný riaditeľ, alebo rada alebo najmenej X členov združenia.  Lehota na vyjadrenie musí byť min. 3 pracovné dni. Členovia zašlú svoje vyjadrenie písomne alebo elektronickou poštou. Ak sa člen združenia nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Na prijatie uznesenia je v tomto prípade potrebný súhlas dvojtretinovej väčšiny všetkých členov združenia. Výkonný riaditeľ alebo rada oznámia výsledky hlasovania písomne alebo elektronickou poštou všetkým členom.

 

1.2. Správna rada Why Not?

a) Správna rada je výkonným orgánom združenia. Tvoria ho valným zhromaždením volené osobnosti spoločenského života. Rada má najmenej 5 členov. Členov rady volí zhromaždenie na funkčné obdobie 2 rokov. Členovia rady môžu byť do funkcie zvolení aj opakovane. Správna rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých jej členov ak tieto stanovy nestanovujú inak.

b) Správna rada poskytuje spätnú väzbu k činnosti združenia, podáva podnety a stanoviská k realizovaným aktivitám združenia,

c) Správna rada vyjadruje sa k návrhu správy o činnosti za kalendárny rok, k správe o hospodárení združenia, k plánu činnosti na nasledujúci rok a k rozpočtu;

d) Členovia Správnej rady majú právo nahliadať do všetkých dokumentov o činnosti združenia a požadovať dodatočné podklady a vysvetlenia.

e) Zasadnutia Správnej rady zvoláva riaditeľ Why Not?, alebo nadpolovičná väčšina jej členov a to najmenej raz do roka. Správna rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov.

f) Správna rada schvaľuje plán činnosti a návrh rozpočtu na ďalší rok predložený riaditeľom Why Not?, ako aj všetky následné návrhy na zmenu rozpočtu prekračujúce 30% pôvodného rozpočtu na ďalší rok, spolu s valným zhromaždením Why Not? sa vyjadruje k správe o hospodárení predloženou riaditeľom Why Not?, sleduje výsledky práce združenia, riadi smerovanie ďalšej činnosti, dáva odporúčania na možnosti financovania. Správna rada má právo byť informovaná o personálnej politike Why Not?.

g) Funkcie člena Správnej rady zaniká primerane ustanoveniu čl. 6 ods. e)

 

Článok 4. Podmienky členstva, práva a povinnosti členov

a)    Členom Why Not?. sa môžu stať fyzické a právnické osoby, ktoré splnia nižšie uvedené podmienky a valné zhromaždenie ich prijme za člena Why Not?. pričom člen, ktorý je fyzickou osobou hlasuje na zasadaní valného zhromaždenia osobne a člen, ktorý je právnickou osobou disponuje hlasovacím právom prostredníctvom svojho oprávneného zástupcu.

b)   Žiadosť o prijatie musí žiadateľ podať písomne a musí v nej uviesť všetky údaje potrebné k jej riadnemu posúdeniu. Náležitosti žiadosti stanoví riaditeľ Why Not? O žiadosti, ktorá obsahuje potrebné náležitosti rozhodne valné zhromaždenie Why Not? na svojej najbližšej schôdzi. Výsledok hlasovania valného zhromaždenia oznámi riaditeľ WHY NOT? žiadateľovi o členstvo písomne. V prípade kladného rozhodnutia sa žiadateľ stáva členom Why Not? odo dňa nasledujúceho po dni, kedy o členstve rozhodlo valné zhromaždenie.

c)    Členstvo zaniká: písomným prehlásením člena o vystúpení zaslaného riaditeľovi Why Not? a to v deň nasledujúcom po dni, kedy bolo oznámenie doručené riaditeľovi Why Not?. vylúčením člena valným zhromaždením Why Not? v prípade ak koná v rozpore s cieľmi a zásadami činnosti Why Not? alebo opakovane nedodržiava rozhodnutia orgánov Why Not?, úmrtím člena a zánikom združenia.

d)   Práva a povinnosti členov

Členovia Why Not? majú právo: zúčastňovať sa na činnosti Why Not?, voliť a byť volení do orgánov Why Not? (ak tieto stanovy nestanovujú inak) pričom každý člen disponuje jedným hlasom, podávať návrhy a odporúčania všetkým orgánom Why Not?, byť informovaní o činnosti a zámeroch Why Not?. Členovia Why Not? sú povinní dodržiavať stanovy, plniť uznesenia orgánov Why Not? a prispievať tým k naplňovaniu cieľov Why Not?.

 

Článok 5. Predseda Správnej rady Why Not?

a) Predseda Správnej rady Why Not? zvoláva jej zasadnutia minimálne jedenkrát do roka a predsedá im.

b) Predseda Správnej rady Why Not? je volený a odvolávaný členmi Why Not? na návrh Výkonného riaditeľa Why Not?.

c) Predseda Správnej rady Why Not? pomáha Výkonnému riaditeľovi pri strategickom riadení Why Not? v rozsahu určenom na základe vzájomnej dohody.

 

Článok 6. Výkonný riaditeľ Why Not?

a) Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom združenia, ktorý riadi činnosť združenia medzi zasadnutiami Valného zhromaždenia Why Not? v súlade s jeho cieľmi a poslaním. Výkonný riaditeľ zodpovedá za vedenie a činnosť združenia. V prípade neprítomnosti je štatutárnym orgánom zástupca výkonného riaditeľa, ktorého menuje výkonný riaditeľ.

b) Výkonný riaditeľ je volený Zhromaždením na funkčné obdobie troch rokov. Za výkonného riaditeľa môže byť zvolený iba člen združenia. Výkonný riaditeľ môže byť do funkcie zvolený aj opakovane.

c) Ak funkcia výkonného riaditeľa nie je obsadená a nie je ustanovený ani jeho zástupca, vykonáva do zvolenia výkonného riaditeľa jeho funkciu Zhromaždením poverený člen Zhromaždenia.

d) Výkonný riaditeľ má právo poveriť zastupovaním Why Not? v právnych vzťahoch iné osoby.

e) Výkonný riaditeľ určuje platy zamestnancov Why Not?.

f) Výkonný riaditeľ je zodpovedný za správu hospodárskych záležitostí združenia, finančných operácií, účtovníctva Why Not?, plat zamestnancov Why Not?, zvolávať valné zhromaždenie Why Not? a správnu radu Why Not? najmenej raz ročne, správu majetku Why Not?, návrh rozpočtu, vykonanie ročnej účtovnej uzávierky. Vykonaním úloh súvisiacich s hospodárením združenia má právo poveriť iné osoby.

g) Výkonný riaditeľ schvaľuje a podpisuje finančné operácie v súlade s platnými právnymi predpismi. Ich vykonaním môže poveriť iné osoby.

h) Výkonný riaditeľ predkladá Zhromaždeniu na schválenie návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok ako aj všetky následné návrhy na zmenu rozpočtu.

e) Výkonný riaditeľ predkladá valnému zhromaždeniu Why Not? a správnej rade Why Not? správu o hospodárení a správu o personálnej politike Why Not? a rovnako obom orgánom predkladá na schválenie plán činnosti na ďalší rok a návrh rozpočtu na nasledujúci kalendárny rok, ako aj nasledujúce návrhy na zmenu rozpočtu.

j) Funkcia výkonného riaditeľa zaniká:

- uplynutím funkčného obdobia,

- vzdaním sa funkcie,

- vystúpením zo združenia,

- rozhodnutím Zhromaždenia o odvolaní z funkcie,

- rozhodnutím Zhromaždenia o vylúčení zo združenia,

- úmrtím,

- zánikom združenia,

- stratou spôsobilosti na právne úkony.

 

Článok 7. Revízor Why Not?

a) Revízor Why Not? je kontrolným orgánom Why Not?.

b) Volí a odvoláva ho na návrh riaditeľa Why Not? valné zhromaždenie Why Not?, na obdobie štyroch rokov.

c) Do pôsobnosti revízora Why Not? patrí: dozerať na dodržiavanie stanov a rozhodnutí orgánov združenia a dbať na súlad medzi rozhodnutiami orgánov združenia a Stanovami, kontrolovať hospodárenie s finančnými prostriedkami a iným majetkom združenia, podávať správu správnej rade Why Not? o výsledkoch vykonaných kontrol a o svojej činnosti najmenej jedenkrát ročne.

Článok 8. Zásady hospodárenia Why Not?

a) Príjmy združenia tvoria dobrovoľné finančné a iné prostriedky vo forme grantov, dotácii, príspevkov a darov od právnických a fyzických osôb, výťažkov z účelových akcií a verejných zbierok, úrokov z finančných prostriedkov v peňažných ústavoch, výnosy z majetku združenia, príjmy z činnosti pri naplňovaní cieľov združenia, podiel zaplatenej dane a iné príjmy, veci a majetkové práva získavané v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

b) Rozhodnutia v oblasti hospodárenia ako aj prijatie nových záväzkov prijíma Výkonný riaditeľ Why Not? pokiaľ Stanovy neurčujú inak.

c) Prostriedky združenia musia byť použité v súlade s cieľmi Why Not?.

d) Hospodárenie Why Not? sa realizuje na základe schváleného rozpočtu.

 

Článok 9. Zrušenie a zánik združenia

a) Podmienka na menovanie likvidátora a zániku združenia je rozhodnutie zhromaždenia o dobrovoľnom rozpustení združenia alebo rozhodnutím zhromaždenia o zlúčení združenia s iným združením.

b) O použití majetku združenia zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov rozhodne valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých členov na základe návrhu likvidátora. Majetok môže byť poskytnutý len organizácii, ktorej účelom nie je dosahovanie zisku.

c) Pri zániku združenia likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie a zabezpečí z majetku Why Not? úhradu záväzkov združenia. O použití majetku združenia zostávajúceho po vyrovnaní všetkých záväzkov rozhodne Valné zhromaždenie Why Not? nadpolovičnou väčšinou všetkých jeho členov na základe návrhu likvidátora. Majetok v prípade likvidácie môže byť poskytnutý len organizácii s neziskovým spôsobom hospodárenia.

Článok 10. Ostatné

a) Zmena Stanov podlieha súhlasu dvoch tretín členov valného zhromaždenia Why Not?.

b) Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich schválenia.